Disclaimer

Algemeen

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De in deze disclaimer genoemde voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Door gebruik te maken van één of meerdere van de op deze website aanwezige inschrijfformulieren bent u met de toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden van Surprise @ Zeewolde als ook met de in deze disclaimer genoemde voorwaarden akkoord. De informatie op deze website is van algemene aard en moet worden gezien als een generiek advies.

Functioneren van de website van Surprise @ Zeewolde

Surprise @ Zeewolde zal er alles aan doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden voor haar (toekomstige) relaties. Surprise @ Zeewolde kan en wil daarnaast niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Surprise @ Zeewolde aanvaard daarom ook geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van haar website.

Informatie op de website van Surprise @ Zeewolde

Surprise @ Zeewolde stelt deze website met veel zorg samen en streeft ernaar dat alle aangeboden informatie op de site juist, volledig en actueel is. Onvolkomenheden kunnen natuurlijk voorkomen. Op basis hiervan kan en wil Surprise @ Zeewolde de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet garanderen. Alle informatie op deze website is voornamelijk gericht op het publiek in Nederland en België. Surprise @ Zeewolde beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en garandeert niet dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen buiten Nederland en België. Indien u deze website vanuit andere landen dan Nederland of België gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie van derden

Alle hyperlinks en andere verwijzingen naar specifieke websites zijn alleen ter informatie van de gebruiker. De inhoud van die websites is door Surprise @ Zeewolde niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet automatisch dat Surprise @ Zeewolde de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Surprise @ Zeewolde kan dan ook geen garantie geven voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites. En zij aanvaardt dan ook op generlei wijze enige aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de aanwezige informatie op deze websites. Surprise @ Zeewolde respecteert de intellectuele eigendomsrechten van alle rechthebbende en behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Surprise @ Zeewolde worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Surprise @ Zeewolde en/of haar Associated Partners, Business Partners, Franchisenemers, Medewerkers of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Surprise @ Zeewolde kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan enige aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Tot slot

Indien u opmerkingen heeft, vragen wilt stellen of anderszins wilt reageren op de inhoud van deze website, kunt u contact op nemen middels onderstaande gegevens.

Surprise @ Zeewolde

t.a.v. de Directie

Marconiweg 12

3899 BR  Zeewolde

  • LinkedIn Robert Vlekke
  • Twitter Robert Vlekke

© 2019 Forward Training Technologies BV.

 Proudly created by Forward Business Productions